Maithili Quotes

51 Shiv Kheda Motivational Quotes in Maithili। Emotion, Powerful & You Can Win

Shiv Kheda Motivational Quotes List

शिव खेड़ा, विश्व प्रसिद्ध लेखक छथि। Best Seller You Can Win (जीत आप की ) किताबक लेखक आ Motivational Speaker छथि। प्रेरणदायी किताबसभके सूचीमे प्रमूख किताब इहो अछि जे जीबनके परिवर्तन कराबैमे सहयोग दैत अछि।

१. जीतएबला अलग काम नइँ करै छै, ओ हरेक काम अगल ढङ्गसँ करै छै।

Shiv Kheda Motivational Quotes
२. सब व्यक्तिके सफलतामे ८५ % योगदान ओकर दृष्ट्रिकोणके रहै छै।
 तथ्य,जानकारी,सुझबुझके भुमिका मात्र १५% रहै छै। 

Life Changing Quotes of Shiv kheda

३. जकरा अवसरकेँ चिन्हैके क्षमता नइँ छै , जखन ओकरा लग अवसर जाइ छै तँ  ओ अपन केबाड़ बन्द क’ लैत छै।

४. एकबेर आएल अवसर, फेर घुमिके नइँ आबै छै। दोसर अवसर, आओर नीक-खराब भ’ सकै छै: मुदा पहिने जँका कहियो नइँ रहै छै।

Shiv Kheda Motivational Quotes On Calgary Tower

५. कहियोकाल रहेक समस्या कमसँकम अपने जकाँ महान अवसर सेहो आनि दैत छै।

६. Calgary Tower के उचाइ 190.8 मिटर अछि। ताैल 10884 KG अछि, ताहिमे 6349 KG (करिब 60%) ताैल जमिनक भितरेमे गाड़ल अछि। 

Life’s Dream Quotes by Shiv Kheda

७. सपनासभ तँ दर्जनो रहै छै न ! मुदा ओकरा पुरा केना करबै ? ई योजना बनेनाइ महत्वपूर्ण बात छियै ।
( Theodore Roosevelt )

८. सकारात्मक धारणा बनाबै लेल बाल्यकाल जकाँ आसानी आओर कोनो नइँ छै ।

९. नकारात्मक  सोचके लोकसभ सदिखन दोषे देखाबैत रहै छै।

winning quotes in Maithili

१०. सकारात्मक पक्षमे ध्यान देबाक अर्थ जीवनक कमीकमजोरीकेँ वेबास्ता कएनाइ नै अछि।  ११. अहाँ स्वंयमकेँ एतेक मजबुक बनाउ जे केकरो प्रहारसँ मोनक शान्ति भगं नइँ होइ।

१२. एतेक नीक बनू कि क्रोध अहाँक लगो नइँ आबि सकए।

Shiv Kheda Motivational Quotes On Mind Set

१३. आधा-अधुरा काम मोन भितरके उर्जाकेँ शिथिल आ गतिहिन कऽ दैत छै।

१४. सकारात्मक दृष्टि चाहैबला व्यक्तकेँ वर्तमानमे आनन्दित हुअ पड़त ।

you can win quotes

१५. जीवन नाटकमे, रिहलसल ( पूर्व तयारी)  करबाक अवसर केकरो नइँ दैत छै। चाहे कोनो दर्शणमे विश्वास भेल हो लेकिन व्यक्ति फेर दोसर जन्म नइँ पाबैत छथि।

१६. जे काम अहाँ आइये कऽ सकए छियै, तकरा काल्हिके लेल कहियो नइँ सोचू ।

१७. “हम ई काम कहियो करि लेबै ”  एना कहैबला लोक उ कामकेँ कहियो नइँ करै छै।

Shiv Kheda Motivational Quotes On New Work

१८. शुभकाम करबाक लेल साइत नइँ देख पड़ैत अछि। एखने सुरु करू।

१९. कष्टसभके बारेमे मात्र नइँ,  अहाँक भेटल आशिर्वादसभके बारेमे सोचू ! अगल बगलके फुलके सुगन्ध संघबाक लेल समय निकालू । 

२०. बौद्धिक शिक्षा मात्र मस्तष्ककेँ प्रभावित करै छै। नैतिक मूल्य मान्यतामे आधारित शिक्षा चेतनाकेँ प्रभावित करै छै। 

You can win in Maithili

२१. जे शिक्षा अहाँके हृदयकेँ प्रभावित नै कर’ सकए, ओ खतरनाक भ’ सकैए।

२२.  अहाँ कतेक खाइ छी से नै अहाँ कतेक पचाब सकै छी ? से महत्त्वपूर्ण अछि।
२३. पढ़ले लिखले लोकटा सही निर्णय लऽ सकैए, से बात प्राय:  नइँ होइ छै।

Shiv Kheda Motivational Quotes on Education

२४. ज्ञानके भ्रम भेनाइ, शिक्षा नै अज्ञानता अछि। मूर्ख लोकमे आशचर्यजनक रूपमे ज्ञानके आत्मविश्वास रहै छै!  जे अज्ञानतासँ अबै छै।
२५.  अहाँ अपन कुड़हरिकें पछिलाबेर कहिया पिजेने रहियै ? याद करू ; पुरनका कृति आओर पुरका शिक्षाके खासे महत्व नइँ रहै छै।
२६. ककरो लेल एहन सहयोग करू, जे कहियो फिर्ता कएले नइँ हएतै । 

Shiv Khera Quotes on Positive Change

२७. ‘कोसिस आ प्रयास ‘ शब्दमे ढृढता नै रहै छै।  ई शब्द संकल्प नइँ बनि सकत।

२८. ई हमर जिनगी हइ ; जे मोन होतइ से करब ! ई छोट वाक्य अहाँकेँ लाभसँ बेसी हानी करत ।
२९.  अहाँ जे करै छियै तकर असर हमरा पड़तै ! हमर जे करै छी तकर असर अहूँपर पड़त। 
३०. भितरिया रूपसँ “किछु करबाक इच्छा”केँ बहुत लोक अपन सारामे लेने चलि जाइ छै।
३१. लोकके चरित्र, ओकर सङ्गत केहन लोकके सङ्गमे अछि ? ताहि आधारपर मात्रे नै जचाँबै छै ! केहन लोकके साथ सङ्गघत नै करै छै ताहूसँ मुल्यांकन होइ छै।
३२. हमरा दारु नै पियैके एकेटा कारण अछि; हम कोन समय आनन्दमे बिता रहल छियै ? से हम थाह पाब’ चाहै छियै । 
३३. जे कएनाइ आवश्यक हबे, ओतहिसँ सुरू करी । तकरबाद जे सम्भव हबे ओहि काममे हाथ लगाउ ।   देखते देखते कोनो दिन अहाँ एहन कामकेँ करबै ; जे असम्भ  छै
३७. गलत छै, ई जानितो ओइ कामकेँ विरोध नइँ कएनाइ वास्तवमे समर्थन कएनाइ अछि।
३८. आस्था चमत्कारसभके खातिर नइँ रुकैत छै! ओकरा जन्म दैत छै।
३९. सबटा प्रगतिसभ परिवर्तन छियै; लेकिन सब परिवर्तन प्रगति नइँ छियै ! 
४०. गलतीकेँ एना सुधार करी
गलतीकेँ तुरत स्वीकार करू
ओहिमे ओझराएक नै राखू
ओहिसँ शिक्षा लिअ
कहियो नै दोहराउ
दोसरकेँ दोषारोपण आ बहाना नै बनाउ

Motivational Quotes In Maithili

४१. बहाना
हम अभागी छी
हमर ग्रहदशा ठीक नइँ चलि रहल छै
हमर उमेर कम छै
हम त बुढ़ छियै
हम सुन्दर नइँ छियै
हमरा लग समय नइँ छै
हमरा उपर परिवारके जिम्मेवारी छै
हमरा मौका नइँ मिलै छै

४२. असफलताक डर असफलतासँ बेसी भयावह होइ छै
४३. चाहैसँ बेसी स्वतन्त्रता आ अनुशासनहीताक वातावरणमे पलल बढ़ल बच्चा काल्हिके समस्या अछि।
४४. हमर कड़ा मेहनते हमरा भाग्यशाली बनाबै छै।
४५. जे अपन मद्दत अपने करै छै तकरा भगवानो मद्दत करै छै।

Book Jeet Aap ki in Maithili

४६. महान मस्तिष्कमे लक्ष्य रहै छै, आओर दोसर मस्तिष्कमे लेवल इच्छा रहै छै।
              – Washington Iruing
४७. खराब सङ्घतमे रहैसँ नीक असगरे रहू।

४८. बाहिरी असरसँ नै , अपने भितरसँ आवाजके पालन करू
४९.  खाली नइँ दिमागकेँ खुला बनाउ
५०. उत्साह बिना कहियो महान उपलब्धि नइँ भेल छै।
              – Raton waldo emersion 
५१. महानताके मूल्य जिम्मेवारी अछि।

Related Articles

Leave a Reply

Check Also
Close